LU-620 5-Axis Recolored

LU-620 5 Axis Machining Center